PANTALANS

PANTALANS

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40 N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues petites.

Seccions de formigó posttensat HAC-50 (Fck=50 N/mm2), armadura activa amb cable engrassat Y1860 S7 i beina, armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues grans.

Dues tipologies bàsiques per a pantalans. Pantalans flotants de grans dimensions i pantalans rígids sobres pilars . Els primers especialment útils en zones de marees o on es difícil la execució de pilonatge en el mar. La seva estabilitat es podrà aconseguir amb morts estabilitzants o amb columnes de posicionat. La variant amb prolongació de nervis permet utilitzar el pantalà com a trencaones.

Els pantalans rígids podran tenir geometria segons el disseny de instal·lacions i passarel·les i es podran dotar de acabats superficials antilliscants.