FAÇANES

FAÇANES

Elements de tancament estructural o no amb desenvolupament en superfície i amb singularitats tridimensionals. Tancaments massissos,nervats, alleugerits aïllats amb o sense pont tèrmic,... segons el disseny i les sol.licitacions del tancament.

Possibilitat de incorporar obertures incorporant retorns de dintells, ampits i laterals tan lineal com amb inclinacions. Possibilitat de trencaaigües i de mascles i femelles per solucions de geometria de estanqueïtat

Gran possibilitat de acabats tant en capa exterior com en tota la superfície. Coloracions del formigó amb àrids escollits i tractament superficials per a texturitzats tant de tractament posterior com de texturitzats en el propi encofrats.

Elements metàl·lics galvanitzats i inoxidable per a fixació de elements a la estructura general del edifici.