FORJATS NERVATS

FORJATS NERVATS

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40 N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues petites.

Seccions de formigó posttensat HAC-50 (Fck=50 N/mm2), armadura activa amb cable engrassat Y1860 S7 i beina, armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues grans.

Els elements nervats permeten assolir grans llums i carregues optimitzant el pes propi dels elements important per a estructures horitzontals. La absència de oclusions internes assegura una bona qualitat sanitària de la solució alhora que una imatge formal singularitzada.

Els elements de prellosa semi o autorresistent alleugerides o no donen un acabat inferior horitzontal de gran qualitat i modulació segons disseny.

Les geometries singulars en extrem permeten solucions constructives de continuïtat estructural amb combinació de esforços i altes prestacions.