JÀSSERES DE COBERTA

JÀSSERES DE COBERTA

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40 N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues petites.

Seccions de formigó post-tensat HAC-50 (Fck=50 N/mm2), armadura activa amb cable engrassat Y1860 S7 i beina, armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues grans.

Les seccions de les jàsseres de coberta poden ser "T" per llums i /o càrregues petites o bé secció "I" per llums i/o càrregues grans. Les jàsseres de secció "T" es poden utilitzar com a corretges de coberta. Tant la secció "T" com la secció "I" podrà ser de cantell constant o peraltada, amb diferents solucions de remat extrem.

Les geometries especials en forma de “H” s’utilitzaran en funció del seu us per a la coberta.