JÀSSERES DE FORJAT

JÀSSERES DE FORJAT

Seccions de formigó armat HAC-40 (Fck= 40 N/mm2) i armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues petites.

Seccions de formigó posttensat HAC-50 (Fck=50 N/mm2), armadura activa amb cable engrassat Y1860 S7 i beina, armadura passiva amb acer B500 S o especialment dúctil B500 SD, per llums i/o càrregues grans.

Les seccions de les jàsseres de forjat podran ser amb o sense estreps sortint, en forma de "L", "T" invertida o rectangular o seccions mes complexes segons el disseny amb o sense alleugeriments.Es podran analitzar elements singulars per a grans carregues amb estructures mixtes o de grans prestacions.