ESCALES

ESCALES

Elements tridimensionals amb acabat superior en forma de graonat definint la geometria de l’escala totalment acabada.

Escales amb acabat de xapa metàl·lica de primera qualitat en la cara superior graonada i en la inferior, plana o graonada.

Formigonat vertical d’un dels cantells de l’escala, reduint al mínim les cares no vistes.

Diferents tipologies a fabricar en funció del número de graons i de l’existència de replans inferiors o superiors o ambdós.

Possibilitat d’acabat antilliscant en superfícies horitzontals mitjançant tractament de xorro a pressió.

Elements especials amb geometries singulars per a escales compensades i/o de desenvolupament circular, així com possibilitat de solucions geomètriques singulars en zones de recolzament.